Osoby

Piotr Poźniak

Imię
Piotr
Nazwisko
Poźniak
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1939-8-26
Miejsce urodzenia
Kraków
Data śmierci
0
Biografia

Urodził się dnia 26 sierpnia 1939 w Krakowie. W latach 1958-1963 studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i równolegle odbywał studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna) w Krakowie, równocześnie na Wydziale I (Teoria-Kompozycja-Dyrygentura) i IV (Instruktorsko-Pedagogicznym). W szkołach średnich i w wyższej, prócz klasy fortepianu (w Liceum Muzycznym), uczył się kilka lat gry na oboju, flecie, trąbce, skrzypcach i dyrygentury chóralnej. Dyplom magisterski uzyskał na UJ w roku 1966 na podstawie pracy Polska fantazja lutniowa na przełomie wieku XVI i XVII . 1962 podjął prace w Dziale Muzycznym Biblioteki Jagiellońskiej. Kontynuując je do końca 1963, w czerwcu tego roku został zatrudniony w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, początkowo jako korektor muzyczny, a od 1965 r. jako redaktor zajmujący się publikacjami z zakresu muzyki dawnej. W 1972 r. uzyskał stypendium Rządu Francuskiego i przez 4 miesiące prowadził badania naukowe, w tym poszukiwania archiwalne, w Paryżu i na Południu Francji. W drugim semestrze r.ak. 1972/73 prowadził zlecone ćwiczenia w Katedrze Historii i Teorii Muzyki UJ, a od 1 XI 1973 został tu zatrudniony w wymiarze pełnego etatu jako starszy asystent. Z dniem 31 XII tego roku zrezygnował z zatrudnienia w Wydawnictwie. W 1981 r. uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Twórczość Jakuba Reysa zwanego Polakiem na tle muzyki lutniowej XVI i XVII w. i został zatrudniony w UJ na stanowisku adiunkta. W 2000 uzyskał stopień dra hab. Na podstawie pracy Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce renesansu . Od 2003 profesor UJ.

Od 1967 r. uczestniczył jako referent i/lub przewodniczący obrad w 17 naukowych konferencjach ogólnopolskich (niektóre z nich współorganizował), w 20 konferencjach i kongresach międzynarodowych (Lipsk 1969, Warszawa 1971, 1996, 1997, Bologna 1973, Tours 1977, 1980, 1991, 1992, Como 1978, 1987, Pesaro 1982, Cremona 1983, Moskwa 1989, Kraków 1990, Petersburg 1994, Bydgoszcz 1994, Paryż 1998, Brescia 2001, 2003, 2005) oraz w dwóch konferencjach naukowo-redakcyjnych: na temat publikacji Musikgeschichte Österreichs i Atlas du Baroque (Musique) (Wiedeń, IV i XII 1993). Kilkakrotnie prowadził całosemestralne wykłady w Akademii Muzycznej w Krakowie, odbywał też gościnne wykłady na uniwersytetach w Bochum, Leuven, Rzymie, Salzburgu, w Akademii Muzycznej w Kijowie i w Herzog-August-Bibliothek w Wolfenbüttel. Na UJ był promotorem kilkunastu prac magisterskich i jednej doktorskiej. Przez kilka lat był współredaktorem (dziś nie kontynuowanych) serii wydawniczych PWM «Opery Polskie», «Muzyka Polska w Dokumentacjach i Interpretacjach» oraz redaktorem działu 'Renesans' części rzeczowej Encyklopedii Muzycznej PWM. Od 1973 r. jest redaktorem działu 'XVI wiek' części osobowej tej encyklopedii, a od 1988 r. członkiem komitetu redakcyjnego serii wydawanej przez Instytut Sztuki PAN «Monumenta Musicae in Polonia». Inicjował i/lub kierował wieloletnimi pracami zbiorowymi nad:1. identyfikacją zachowanego anonimowo repertuaru kapel wawelskich 2. opracowaniem "zbiorów berlińskich" w BJ (rezultatem m.in. zbiór mikrofilmów starodruków, oraz oprac. przez A. Patalas ich katalog) 3. kulturą muzyczną Wilna w XIX w. 4. zawartością polskich kancjonałów reformacyjnych XVI-XVII w. (rezultatem m.in. komputerowa baza danych obejmująca pieśni z ok. 50 wydań tych kancjonałów).

Główne zainteresowania naukowe: Historia muzyki dawnej (od średniowiecza do klasycyzmu), zwłaszcza a) muzyka lutniowa b) relacje slowo-muzyka, c) źródłoznawstwo i edytorstwo muzyczne Przez pewien czas zajmował się też popularyzowaniem muzyki. W ramach Klubu Miłośników Muzyki przy Filharmonii Krakowskiej prowadził w latach 60-ych prelekcje i organizował wraz J. Berwaldtem spotkania klubowe. W 1972 r. opracował cykl audycji radiowych o muzyce polskiej dla paryskiego programu France Musique. Dorywczo zajmował sie krytyką muzyczną (np. cykl recencji w "Dzienniku Polskim" z festiwalu Muzyka w Dawnym Krakowie, w 1980 r.).

Od 1967 r. jest członkiem Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich. Przez wiele kadencji był członkiem Zarządu Sekcji, a przez trzy kolejne kadencje (1985-91) jego przewodniczącym; przez dwie kadencje (1985-89) był członkiem ZG ZKP.

[Źródło: http://www.muzykologia.uj.edu.pl/pracownicy/Pozniak_Piotr.htm]

Atrybuty
Osoby:Muzykolog
Powiązane instytucje
Powiązane publikacje
  • Z dziejów muzyki polskiej 15 Utwory polskich lutnisów w rękopisie lorda Herbert of Charbury Szczegóły