Osoby

Elena Sakało

Imię
Elena
Nazwisko
Sakało
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
-
Miejsce urodzenia
-
Biografia

Doktor habilitowany historii sztuki, docent Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P.I. Czajkowskiego. Ukończyła Charkowski Instytut Sztuk im. I.P. Kotlarewskiego w specjalności muzykologia - historia muzyki, a także studia doktoranckie w Katedrze Historii Muzyki Powszechnej Kijowskiego Konserwatorium Państwowego im. P.I. Czajkowskiego (obecnie Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy im. P.I. Czajkowskiego) w klasie prof. dr hab. M. P. Czerkaszynej-Gubarenko. Zasadniczy kierunek jej badań naukowych to opera XVII-XIX w. Autorka rozprawy Hiszpania w życiu artystycznym Europy od XVII-XIX w. i hiszpański dramat romantyczny w twórczości G. Verdiego, licznych artykułów w ukraińskich i zagranicznych zeszytach naukowych oraz w pismach periodycznych. Uczestniczka krajowych i zagranicznych konferencji naukowych i sympozjów. Prowadzi prace dyplomowe, magisterskie i rozprawy habilitacyjne. Obecnie kończy prace nad monografią Innowacje operowe G. Meyerbeera w kontekście procesów ewolucyjnych sztuki romantycznej pierwszej połowy XIX wieku.

PhD habilitated in Art History, Associate Professor of the Peter Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. She graduated from the I.P. Kotlyarevsky Institute of Performing Arts in Kharkov in Musicology; History of Music, and completed her doctoral studies at the Department of Foreign Music History of the Peter Tchaikovsky State Music Academy in Kiev (now the Peter Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine) in Prof. M.P. Tcherkashyn-Gubarenko's class. Her major research interest concerns the 17th-19th century opera. She is the author of the treatise, Spain in the artistic life of the 17th-19th century Europe and the Spanish romantic drama in G. Verdi's compositions, and a number of articles published in Ukrainian and foreign research paper books and periodicals. She participates in Ukrainian and international conferences and symposiums. She is the mentor for diploma papers and degree dissertations. She is presently busy finishing the monograph, G. Meyerbeer's Opera Innovations in the Context of the Evolutionary Processes in the Romantic Art of the First Half of the 19th Cenntury.

Atrybuty
Osoby:Muzykolog
Osoby:Historyk sztuki
Powiązane wydarzenia
  • Międzynarodowe Sympozjum - Dzieło muzyczne, jego estetyka, struktura i recepcja „Robert Diabeł” Giacomo Meyerbeera w kontekście reformy opery romantycznej systemu artystycznego Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Narodowa Akademia Muzyczna Ukrainy im. Piotra Czajkowskiego profesor Szczegóły
Powiązane publikacje
  • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) "Robert Diabeł" Giacomo Meyerbeera w kontekście romantycznej reformy systemu artystycznego, s. 127-136 Szczegóły