Osoby

Anna Nowak

Imię
Anna
Nazwisko
Nowak
Drugie imię
Maria
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1953-3-26
Miejsce urodzenia
Bydgoszcz
Biografia

Anna Nowak - teoretyk muzyki, pedagog, publicysta

Urodziła się w Bydgoszczy. W latach 1960-1968 uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 14 w Bydgoszczy, ucząc się od roku 1963 również gry na fortepianie (prywatnie, następnie w Społecznym Ognisku Muzycznym i w Studiu Muzycznym w Bydgoszczy). Dalszą edukację muzyczną odbywała w Państwowym Liceum Muzycznym w Bydgoszczy (1968-1972) w klasie fortepianu mgr Zenony Morskiej. Dyplom PLM w Bydgoszczy w zakresie gry na fortepianie uzyskała w 1972 roku. W tym samym roku rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki, kierunek teoria muzyki. PWSM w Gdańsku ukończyła w 1977 roku uzyskując tytuł magistra sztuki w zakresie teorii muzyki na podstawie napisanej pod kierunkiem doc. dr. Pawła Podejki pracy pt. `Kształtowanie się języka i formy muzycznej pod wpływem tekstu poetyckiego w wybranych pieśniach Witolda Friemanna`. W roku 1976, będąc studentką roku dyplomowego PWSM w Gdańsku, podjęła pracę nauczyciela teorii muzyki w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia, gdzie była zatrudniona do sierpnia 1979 roku. Od 1 października 1979 roku pracuje w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych na stanowiskach: asystenta (od 1.10.1979), starszego asystenta (od 1.10.1081), adiunkta (od 1.05.1987). W latach 1979-1981 była słuchaczem Studium Doktoranckiego Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, które ukończyła w czerwcu 1981 roku. 30 kwietnia 1987 roku uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na podstawie rozprawy doktorskiej pt. `Liryka wokalna Witolda Friemanna. Romantyk w czasie nieromantycznym`, której promotorem był doc. dr Mieczysław Tomaszewski, uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie teorii muzyki. W swojej pracy zawodowej łączy działalność dydaktyczną z naukową i redakcyjną. Jako nauczyciel akademicki naucza przedmiotów ogólnomuzycznych, takich jak: formy muzyczne, historia teorii muzyki, seminarium pracy magisterskiej, metodyka nauczania form muzycznych. Pracę redakcyjną rozpoczęła w wydawnictwie "Pomorze" w Bydgoszczy, gdzie była zatrudniona jako redaktor (1983-1984) i kierownik Działu Muzycznego (1990-1991). W Akademii Muzycznej w Bydgoszczy kierowała w latach 1994-1997 uczelnianym Wydawnictwem redagując lub współredagując opublikowane w tym czasie książki, nuty i inne wydawnictwa. W pracy naukowej koncentruje się na dwóch zasadniczych zespołach zagadnień: pieśni solowej XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem pieśni polskiej, oraz na tematach dotyczących solowego koncertu instrumentalnego. Trzecim nurtem jej zainteresowań naukowych, istotnym z uwagi na kierowanie od stycznia 1998 Pracownią Badań Naukowych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, jest tematyka regionalna dotycząca muzyki i życia muzycznego Pomorza i Kujaw. Wyniki prowadzonych po uzyskaniu doktoratu badań naukowych przedstawiła w blisko 30 artykułach wygłoszonych na sesjach, sympozjach, konferencjach muzykologicznych oraz w dwóch książkach: `Pomorska Orkiestra Symfoniczna. 1946-1952. Idea urzeczywistniona` (1994) i `Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku` (1997). Prace te opublikowane zostały w wydawnictwach naukowych Bydgoszczy, Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania. 

W latach 2007-2012 w macierzystej uczelni pełniła funkcje Prorektora, obecnie jest dziekanem Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku.

Atrybuty
-
Powiązane media
 • Afisz-program Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka użytkowa" 27-29 IV 2022 uczestniczka konferencji Szczegóły
 • Slider Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka wobec wartości" 22-24 XI 2022 kierownik naukowy konferencji Szczegóły
 • Afisz Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Muzyka wobec wartości" 22-24 XI 2022 kierownik naukowy konferencji Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego pracuje od 1979 Szczegóły
 • Pracownia Kultury Muzycznej Pomorza i Kujaw kierownik Pracowni w latach 1997-2006 Szczegóły
Powiązane publikacje
 • Zeszyt Naukowy (4) AM w Bydgoszczy Mit Orientu w "Szecherezadzie" M. Rimskiego-Korsakowa i w "Szecherezadzie" M. Ravela, s. 149-162 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (1) AM w Bydgoszczy Twórcy i animatorzy życia muzycznego w Bydgoszczy w latach 1920-1939, s. 43-60 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (2) AM w Bydgoszczy "Poemes pour Mi" Oliviera Messiaena, s. 47-63 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (5) AM w Bydgoszczy Cykle pieśniowe Karola Szymanowskiego, s. 23-42 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (6) AM w Bydgoszczy "Szecherezada" Maurycego Ravela - francuski orientalizm i modernistyczna zmysłowość wokalnych poematów, s. 61-72 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (7) AM w Bydgoszczy II Koncert fortepianowy A-dur Franciszka Liszta - integracja cyklu sonatowego i jej dwudziestowieczne implikacje, s. 53-84 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (8) AM w Bydgoszczy Dodekafonia w koncertach A. Schönberga, A. Berga i A. Weberna - relacje między systemem dźwiękowym a formą, s. 63-84 Szczegóły
 • Pomorska Orkiestra Symfoniczna 1946-1952 Autor Szczegóły
 • Współczesny koncert polski Autor Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (10) AM w Bydgoszczy Archetyp formy sonatowej we współczesnych koncertach polskich, s. 163-173 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (12) AM w Bydgoszczy O niektórych paralelach między dialogiem literackim a dialogiem w muzyce, s. 101-116 Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (13) AM w Bydgoszczy Kompozycja cyklu pieśniowego w muzyce XIX i XX wieku. Zasada jedności tonalnej, s. 5-16 Szczegóły
 • Język, system, styl, forma w muzyce (VI i VII) Tradycja mazurka fortepianowego w muzyce polskiej I połowy XX wieku, s. 203-216 Szczegóły
 • Muzyka i media na Pomorzu i Kujawach Muzyka a media - w kręgu relacji, funkcji, wartości, s. 5-8 Szczegóły
 • 3 Pieśni na głos i fortepian redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) Dzieło muzyczne, jego kontekst estetyczny i rezonans - "IV Symfonia koncertująca" op. 60 Karola Szymanowskiego, s. 149-164 Szczegóły
 • 12 Etiud na fortepian redaktor Szczegóły
 • Wprowadzenie do metodyki gry na instrumentach dętych drewnianych redaktor Szczegóły
 • Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach Akademia Muzyczna w Bydgoszczy jako ośrodek myśli o muzyce, s. 7-14 Szczegóły
 • Polska twórczość na fortepian solo 1956-1985 redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jego estetyka, struktura i recepcja (1) redaktor Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (6) AM w Bydgoszczy redaktor Szczegóły
 • Zeszyt Naukowy (8) AM w Bydgoszczy redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego archetyp (2) Chopinowski wzorzec muzyki narodowej a spór tradycjonalistów i modernistów o kształt muzyki polskiej w XX wieku, s. 51-63 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3) Funkcje dźwięku w muzyce Witolda Lutosławskiego, s. 63-72 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego rezonans (4) Rezonans „Chopinowskiej idei muzyki europejskiej” w twórczości fortepianowej Karola Szymanowskiego i jego następców (Resonance of “Chopin’s Idea of European Music” in the Piano Compositions of Karol Szymanowski and his Successors); s. 75-84 Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego konteksty (5) Konteksty ideowo-artystyczne i biograficzne „Mazurków” na fortepian Romana Maciejewskiego / Ideological, Artistic and Biographical Contexts of „Piano Mazurkas” by Roman Maciejewski Szczegóły
 • Model mozartowskiej orkiestry symfonicznej redaktor Szczegóły
 • Dzieło muzyczne i jego funkcje (6) Funkcje rytmów mazurkowych w polskich mazurkach fortepianowych Szczegóły
 • Traces and Echoes of Chopin's work (7) The Areas of Reception of Chopins Oeuvre in Polish Piano Mazurkas. /Sfery recepcji Dzieła Chopinowskiego w polskich mazurkach fortepianowych Szczegóły